23948sdkhjf

Debatt: ”Därför är kemikalieskatten onödig"

Enligt en sammanställning från Kemikalieinspektionen är det bevisat att en kemikalieskatt på kläder är helt onödig. Alla beskattningsbara kemikalier är redan borta ur kläder och textilier, skriver branschorganisationen Textilimportörerna.

Kemikalieinspektionen har under fyra år gjort en kartlägging med det övergripande syftet att skapa bättre förutsättningar för att prioritera ämnen där det behövs någon form av vidare åtgärd för att minska hälso- eller miljöriskerna. Ett annat syfte var att ge företag och offentlig sektor en bättre grund för substitution av farliga ämnen.

Här sammanfattar vi resultaten från ett av delprojekten, nämigen kartläggningen av förekomsten av farliga kemiska ämnen i textil.

En "non-target" screening gjordes för att leta brett efter farliga ämnen, inklusive ämnen som ännu inte är reglerade. Utifrån denna nya typ av screeningmetod försökte man sedan identifiera ämnen som det var värt att kvantifiera och testa ytterligare.

Värt att notera är att Kemiklaieinspektionen endast har funnit fyra ämnen med en betänklig risk för negativa hälsorisker trots en bred screening på tusentals ämnen. På två av dessa ämnen ser man dessutom ingen anledning att gå vidare med riskhanteringsåtgärder i dagsläget. De två kvarvarande ämnena är ett rött och ett blått dispersionsfärgämne. Flera dispersionsfärger är i dag reglerade. Det röda dispersionsfärgämnet ligger redan med som förslag på begräsning inom Reach då det är klassificerat som hudsensibiliserande. Det sista blå färgämnet föreslår Kemikalieinspektionen att se vidare på för att få en eventuell harmoniserad klassficiering för hudsensibiliering.

Man kan undra om Kemikalieinspektionen är nöjdt med att utifrån denna breda ansats endast hitta ett ämne att titta på för harmoniserad klassificering för hudsensibiliering och ett ämne som redan ligger på förslag för begränsning.

Men som vanligt kan man aldrig gardera sig tillräckligt. Inspektionen skriver att utifrån omfattning och avgränsningar av studien är urvalet statistiskt sett för litet för att dra slutsatser om vilka textilmaterial som kan förknippas med störst risk för negativa hälsoeffekter. Kemikalieinspektionen skriver även att den nya tekniker inte har kunnat analysera flyktiga ämnen samt metaller och deras legeringar. Även många ämnen hittades i screening, men av resursskäl kunde man inte gå vidare med kvantitativa analyser.

Trots senaste teknik och expertis samt med tidigare analyser ända bak till 17 år som bakgrundsinformation så måste ändå avsaknaden av fler resultat och slutsatser bekräfta något.

Samma förutsättningar med resurser, teknisk utveckling, säkerheten av test metoder och labb är både tillverkande företags och importerande företags dagliga utmaningar. Man skriver även att de grupper som troligtvis exponeras i störst utsträckning för kemiska ämnen i textil är arbetare inom textilindustrin och till viss del återförsäljare av nyproducerade textilier. Detta innebär att tillverkande företag borde vara måna om innehållet i sina produkter. I rapporten står inget ytterligare om att dessa arbetsgrupper har sämre hälsa än andra grupper.

Denna debattartikel är Textilimportörernas kommentar till Kemikalieinspektionens rapport 4/21 och ett inlägg i debatten om regeringens förslag om att införa en sko- och klädskatt.

Artikeln är en del av vårt tema om Debatt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08